Salgs betingelser

Partene

Selger er:

Margrete Lie
Trøsbergvegen 196,
Lundesæter
[email protected]
Tlf 95063656
Orgnr 996 501 280
og betegnes i det følgende som selger.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

Er kjøper under 18 år må kjøpers foresatte samtykke til at kjøper tar utdanning hos selger. Dette gjøres ved å levere et skriv fra foresatte til selger på mail: [email protected].

 

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår, såfremt ikke annet følger av ufravikelig lovgivning. Ved eventuell motstrid, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran øvrige betingelser. Særskilt avtalte vilkår må bekreftes skriftlig av selger for å kunne gjøres gjeldende.

Selger tar forbehold om å ikke være bundet at rene skrive- eller tastefeil i bestillingsløsning, kjøpers bestilling eller selgers bekreftelse, så langt kjøper innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

For digitale ytelser (eks. forelesninger, kurs og utdanninger) gjelder digitalytelsesloven. For fysiske produkter (eks. plansjer, bøker etc.) gjelder forbrukerkjøpsloven. Innholdet i digitale ytelser og fysiske produkter omtales i det følgende som aktuelt innhold.

 

Pris

Prisen kjøper skal betale, er den som er oppgitt for vedkommende ytelse i bestillingsløsningen, med forbehold om følgende tillegg:

 • I alle våre utdanninger er det obligatorisk studiemateriell som må kjøpes inn. Dette er produkter som ikke inngår i selve studieavgiften. Priser og hva det er behov for, vil variere i hvert enkelt studium.
 • For fysiske produkter tilkommer eventuelle tilleggskostnader til frakt, levering, porto og lignende.
 • Faktura- og administrasjons gebyr, se nedenfor.

 

Selger tar forbehold om årlig justering av priser for fremtidige ytelser som kjøper ikke har bundet seg til for gjeldende år.

Av og til kjører selger kampanjer med særskilt avtalte betingelser. Det er i tilfelle disse betingelsene som gjelder.

Betaling

Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som:

 • Digitale ytelser kjøres tilgjengelig for kjøper.
 • Fysiske produkter sendes fra selger.

Selger tillater betaling med faktura for kjøpere som er over 18 år. Ved betaling med faktura, vil et fakturagebyr tilkomme.

Ved kjøp av produkter der vi tilbyr betaling med Klarna, vil det være Klarnas regler for bruk av deres tjeneste som gjelder.

Ved bestilling av forelesninger, skal forelesningen være betalt innen forelesningen avholdes.

Selger kan nekte elever med utestående betalinger å gjennomføre obligatoriske eksamener, innleveringer og oppgaver. Kjøper vil få et varsel innen 24 t før tidspunkt før innlevering eller eksamen, med mulighet for å ordne opp.

Angrerett

I medhold av angrerettloven har kjøper rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selger innen angrefristen. Angrefristen er i utgangspunktet 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og gir kjøper standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger selger for å gi opplysninger som nevnt, i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøper mottok opplysningene.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Merk:

 • Ved kjøp av fysiske produkter, løper angrefristen fra den dagen kjøper mottar produktet.
 • Ved kjøp av kurs og utdanninger, løper angrefristen fra den dag kjøpers bestilling er bekreftet av selger.

 

Varighet/avtalebinding for kurs og utdanninger

Kjøper gis tilgang til kurs materiale så lenge skolen eksisterer. Selger tar forbehold om at datoer, innhold, oppsett og opplegg for gjennomføring, vil kunne varieres og endres innenfor et utdanningsår ut ifra hva selger finner at fungerer best og gir best resultater for kjøper. Det er ikke mulig å melde seg av kursene etter at angrefristen har utløpt eller bortfalt. Kjøper er da bundet til å betale kurset/utdanningen fullt ut. Dette gjelder uavhengig av årsak til kjøpers ønske om å avbryte kurset/utdanningen, og uavhengig av valgt betalingsløsning.

Avbrudd i utdanning

Dersom kjøper av en eller annen grunn må avbryte eller ta om igjen deler av utdanningen, om det er på grunn av sykdom eller andre grunner, må allikevel kurset/utdanningen betales i sin helhet til avtalt tid dersom angrefristen er utløpt. Skolen vil etterstrebe og hjelpe elevene til å fullføre også om studiet må tas over lenger tid. Om elevene trenger å ta opp igjen samlinger eller veiledning på grunn av lang avstand i tid må dette avtales separat til ekstra kostnad.  

Opphavsrett

Aktuelt innhold er beskyttet av opphavsrett, og er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Kjøper kan ikke bruke aktuelt innhold, på en måte som utgjør en krenkelse av selgers rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt godkjent av selger. Kjøper kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noe aktuelt innhold. Kopiering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Kjøper kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider i kurs-/læreplattformen for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at selgers opphavs- og eiendomsrett for øvrig respekteres. 

Eksklusjon

Selger forbeholder seg full rett til å ekskludere kjøper fra påbegynt kurs eller utdanning dersom selger finner at kjøper ikke passer inn i vedkommende studieopplegg. Selger vil i slike tilfeller refundere innbetalt beløp knyttet til vedkommende kurs/utdanning.

Selger forbeholder seg videre full rett til å ekskludere kjøper uten å refundere innbetalt beløp dersom kjøper:

 • Bryter dyrevelferdsloven, veileder for hestevelferd og veileder for hest og hund i konkurranse.
 • Misbruker titler knyttet til selgers kurs og utdanninger.
 • Krenker selgers opphavs- og eiendomsrett.
 • Markedsfører eller selger utdanninger som er like eller ligner selgers ytelser til andre kjøpere av selgers ytelser.
 • Krenker selgers omdømme i strid med skadeerstatningsloven §3-6a.

Selger vil først gi kjøper to advarsler. Blir ikke disse tatt til etterretning, vil skolen selger kunne ekskludere kjøper uten at innbetalt beløp refunderes, og eventuelt utestående beløp må betales i sin helhet.

Ansvarsbegrensninger og forsikringsforhold
Selger gjør sitt beste for at aktuelt innhold skal holde høy kvalitet. Kjøper aksepterer imidlertid at aktuelt innhold er å anse som en opplysningstjeneste og fritar selger for ethvert ansvar for kjøpers (manglende) oppnåelse av resultater.

Kjøper samtykker videre til at all bruk av aktuelt innhold skjer på eget ansvar, og fritar selger for ansvar for enhver risiko, skade eller tap kjøper anser å oppstå knyttet til kjøpers bruk av selgers ytelser.

Kjøper må ha egen ulykkesforsikring under utdanning hos selger. Bekreftelse fra forsikringsselskap leveres til selger før utdanningsstart.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Her kan du lese selgers personvernerklæring.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper kontakte Forbrukertilsynet for mekling.

 

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.